شماره 3 (مشخصات شماره) (جلد 14 2016)

  • 2021-09-24

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی در هر جامعه ای مستلزم مشارکت مردمی است که تنها نتیجه مشارکت مردم است. سرمایه گذاری در بورس یکی از روش های مشارکت مردم است. بنابراین آگاهی از بازده سهام و عوامل مؤثر بر آن یکی از نگرانی های سرمایه گذاران و صاحبان سهام است. در این پژوهش، نویسندگان عوامل موثر بر بازده سهام را با استفاده از مدل های فاما و فرنچ ارزیابی می کنند. بنابراین، نویسندگان اثر عواملی از جمله کیفیت اقلام تعهدی، ناهنجاری سرمایه‌گذاری‌ها، عامل اندازه، ضریب حق بیمه ریسک بازار و ضریب ارزش ویژه به بازار را بر روی حق بیمه سهام که معرف بازده سهام است، در 70 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بررسی می‌کنند. بورس اوراق بهادار از 20 مارس 2003 تا 20 مارس 2014. نتایج نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت ریسک بر حق بیمه ریسک که معرف بازده سهام است، اثر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ناهنجاری سرمایه‌گذاری تأثیر معناداری بر حق بیمه ریسک و در نتیجه بر بازده سهام ندارد.

کلمات کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، ناهنجاری سرمایه گذاری، حق بیمه ریسک، تنوع بازده، بازده سهام، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری، ریسک سیستماتیک. طبقه بندی JEL: M41، G12، G14

مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی از شعار تا عمل (مطالعه موردی: وزارت امور اقتصادی و دارایی)

مسائل و دیدگاه های مدیریت دوره 14، 2016 شماره 3 (مشخصات شماره) ص 307-316 بازدید: 899 دانلود: 331 TO CITE

فساد اداری در یک تعریف ساده نقض قانون برای مزایای شخصی با استفاده از موقعیت شغلی است. این یک پدیده در دنیای امروز به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت جوامع است. تأثیر عوامل مختلف در تشکیل فساد ، ماهیت پیچیده ای را به همراه داشته است. فساد اداری یک مسئله همبستگی است و با توجه به سیستم ارزش هر جامعه متفاوت است. این مقاله در تلاش است تا برای مقابله با فساد اداری از طریق طبقه بندی کارکنان با کمک توضیح رابطه ادراک ، احساس و تعهد آنها به فساد و موقعیت های فاسد ، راه حلی ارائه دهد. مطالعه حاضر از نظر هدف ، عملی-عملی است و از نظر اجرای و بر اساس اهداف تحقیق یک نظرسنجی است. جمعیت مورد مطالعه کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 2015 است. به منظور توضیح ادراک ، احساس و رفتار کارکنان ، پرسشنامه فساد اداری در سه بعد طراحی شده است: جنبه ادراکی (شناختی) که شامل مواردی برای ارزیابی استوضعیت آگاهی و شناخت کارمندان از موارد و پیامدهای فساد اداری. جنبه حسی که شامل مواردی برای ارزیابی بینایی و تمایلات کارکنان به فساد و جنبه رفتاری است که از مواردی برای ارزیابی رفتار کارکنان در مواجهه با شرایط فاسد تشکیل شده است. به منظور شناسایی دلایل فساد ، دو پرسشنامه "هویت ملی" و "فرهنگ سازمانی" طراحی شده است. نتیجه تحقیق این بود که عاملان فساد را می توان به سه دسته تقسیم کرد. رده اول کارکنان این است که درک آنها مثبت است ، به این معنی که آنها شناخت کافی از تظاهرات و پیامدهای فساد دارند و احساس آنها در مورد فساد منفی است ، به این معنی که آنها آن را به عنوان یک پدیده ناگوار می دانند ، اما آنها مقصر فساد هستند. دسته دوم کارکنان این است که درک آنها مثبت است ، آنها فساد را به عنوان یک پدیده ناگوار نمی بینند. در نتیجه ، احساس آنها نسبت به فساد مثبت است و آنها را مرتکب می شوند. دسته سوم کارمندانی است که درک آنها منفی است ، احساس آنها نامشخص است و آنها را مرتکب می شوند. رفتار این دسته ها به صورت تئوری های مرتبط تفسیر می شود.

نکته قابل توجه این است که با وجود میانگین تمایل به انجام فساد اداری در بین کارکنان دولتی پایین تر از حد متوسط است و نشان می دهد که حمایت از انجام فساد وجود دارد ، اما رتبه کشور ما گزارش سازمان بین المللی مطلوب نیست. این هشدار محققان را برای ارائه راه حل های جدید برای کمک به حل این مسئله اجتماعی با بررسی راه حل های فعلی برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در مورد غنای سیستم ارزیابی در ایران فراهم کرد.

واژه‌های کلیدی: فساد ، فساد اداری ، ادراک فساد ، احساس فساد ، رفتار فساد ، فرهنگ سازمانی ، هویت ملی. طبقه بندی JEL: D73 ، M12 ، Z10

رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران)

Ghasem Sadeghi ، Masoud Ahmadi ، Maryam Taghvaee Yazdi doi: http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 2016. 03

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 317-324 بازدید: 974 بارگیری: 1374 برای استناد

هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و جهت گیری بازار است. این مطالعه یک تحقیق کاربردی از نظر هدف مبتنی بر یک روش همبستگی توصیفی است. جمعیت آماری شامل کلیه کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران متشکل از سال 1923 بود. 391 نفر (زن و مرد) با استفاده از نمونه طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد: رفتار شهروندی سازمانی Podsakoff (2003) (24 سؤال) و عملکرد سازمانی Fazel (2012) (13 سؤال). اعتبار پرسشنامه ها توسط کارشناسان تأیید شد و اعتبار آنها با استفاده از الفبای ضریب کرونباخ تأیید شد. آلفای کرونباخ برای رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی با 0. 80 و 0. 87 محاسبه شد. مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی شامل فضیلت مدنی ، نوع دوستی ، وجدان ، ورزش و حسن نیت است. مؤلفه های عملکرد سازمانی شامل رضایت مشتری ، رضایت کارکنان ، اثربخشی سازمانی و نتایج مالی و بازار بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آمار توصیفی شامل فرکانس ، درصد ، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل Kolmogorov-Smirnov ، ضریب همبستگی رتبه Spearman ، توزیع z فیشر با استفاده از نرم افزار SPSS بود.

واژه‌های کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، کارمندان ، عملکرد سازمانی ، جهاد کشاورزی ، استان مازندران. طبقه بندی JEL: D23 ، M12 ، M10

تأثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر تغییرات سهم بازار در بنگاه ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 325-331 بازدید: 999 بارگیری: 190 برای استناد

افزایش سهم بازار یکی از اصلی ترین چالش های سازمانها امروزه به منظور تضمین سودآوری و بقای سازمان است. شاخص سهم بازار در شاخص موفقیت/شکست. هدف از مطالعه حاضر ، بررسی تأثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر تغییرات سهم بازار در شرکت های بورس تهران است. این یک تحقیق توصیفی است که در آن اطلاعات از طریق داده های ثانویه و بازرسی از صورتهای مالی جمع آوری می شوند. هدف بررسی رابطه بین متغیرهای مطالعه و سپس یافتن همبستگی آنهاست. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش افزوده بازار ، ارزش فعلی خالص ، شاخص سودآوری و نرخ بازده سرمایه گذاری از جمله تکنیک های استراتژیک حسابداری است که تأثیر قابل توجهی در سهم بازار بازارها دارد ، اما ارزش افزوده اقتصادی تأثیر معنی داری در تغییرات سهم بازارها نداردواد

واژه‌های کلیدی: ارزش افزوده بازار (MAV) ، ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش فعلی خالص ، شاخص سودآوری ، نرخ بازده سرمایه گذاری ، تغییر سهم بازار. طبقه بندی ژل: G14 ، G30 ، M31 ، M41

نقش تعیین کننده های سیاست سود سهام در شرکت های چند ملیتی و داخلی ، شواهدی از ایران

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 332-340 بازدید: 931 بارگیری: 457 برای استناد

در این مقاله ، همراه با معرفی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مربوط به سیاست سود سهام ، تأثیر این عوامل بر شرکت هایی که صرفاً محصولات خود را در داخل می فروشند با تأثیر آنها بر شرکت ها مقایسه می شود که علاوه بر فروش داخلی ، صادراتی نیز دارند. در این راستا ، 712 شرکت در سالهای 2008 تا 2013 مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه ، نسبت سود سهام در هر سهم به سود هر سهم (DPS/EPS) به عنوان شاخص سیاست سود سهام استفاده شد. برای بیان تفاوت معنی داری در سیاست سود سهام شرکت های چند ملیتی و داخلی ، آزمایشات T و "Mann Whitney" استفاده شد. برای بیان عوامل تعیین کننده در سیاست سود سهام ، از متغیرهای ریسک سیستماتیک ، سودآوری ، جریان نقدی آزاد ، رشد فروش ، اندازه شرکت و اهرم استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ، یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره به عنوان داده های پانل اجرا شد. یافته های تحقیق نشان دهنده وجود تفاوت معنی داری در سیاست سود سهام شرکت های چند ملیتی و داخلی به گونه ای است که شرکت های چند ملیتی سود بیشتری را در مقایسه با همتایان داخلی خود به اشتراک می گذارند. در حالی که فقط اهرم و سودآوری در بین تعیین کننده های شرکت های داخلی بود ، برای شرکت های چند ملیتی ، علاوه بر این متغیرها ، متغیرهای جریان نقدی رایگان و رشد فروش نیز از جمله عوامل مهم بودند. علاوه بر این ، تأثیر متغیرهای بتا و اندازه شرکت در سیاست سود سهام شرکتهای داخلی و چند ملیتی معنی دار نبود.

کلمات کلیدی: سیاست سود سهام ، بدهی بلند مدت ، شرکت های چند ملیتی (MCS) ، شرکت های داخلی (DCS). طبقه بندی ژل: G32 ، G35 ، H63 ، F23

ارزیابی پیوندها بین کیفیت گزارش دهی و کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 341-347 بازدید: 778 بارگیری: 141 برای استناد

هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 93-1389 (تقویم ایرانی) است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 126 شرکت می باشد. برای بررسی مفروضات تحقیق از داده های ثانویه و همچنین ترازنامه های حسابرسی شده برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. داده ها با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی در دو سطح و با استفاده از آزمون پانل یاپولد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پایایی متغیرها با استفاده از روش های Luin، Leen و Chu برای داده های مربوط به مطالعه تأیید شده است. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از داده های مالی و پولی شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نشان داده شد که نه تنها شرکت‌هایی که از کیفیت گزارش‌گری بالاتری استفاده می‌کردند، سرمایه‌گذاری بهتری داشتند، بلکه کیفیت بالاتر گزارش‌دهی، سرمایه‌گذاری‌ها را کارآمدتر کرد. همچنین، نتایج نشان داد که بین سرمایه گذاری بیش از حد و کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری بسیار کم و کیفیت گزارشگری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت گزارش‌دهی، کارایی سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار تهران. طبقه بندی JEL: M41، M42، G32

بررسی اثرات سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روندها و ثبات عملکرد مالی شرکت ها طی سال های 1376-1385.

بهمن غلامی، داروش رحمتی، مهدی گودرزی: http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 1395. 07.

مسائل و دیدگاه های مدیریت دوره 14، 2016 شماره 3 (مشخصات شماره) ص 348-355 بازدید: 727 دانلود: 276 TO CITE

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سوگیری های رفتاری بر کارایی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در واقع این سوگیری ها اشتباهاتی هستند که افراد هنگام تصمیم گیری مالی مرتکب می شوند. روش تحقیق این است که شرکت های دارای اطلاعات مالی طی سال های 1376 تا 1385 که در بورس نیز فعال بوده اند بر اساس دو معیار سود عملیاتی هر سهم و سود هر سهم طبقه بندی شده اند، سپس بازده این شرکت ها بوده است. در دوره اول محاسبه و با بازده آنها در دوره دوم مقایسه شد. بنابراین مشخص می‌شود که روند عملکرد مالی شرکت‌ها بر سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران و در نتیجه بر واکنش افراطی آنها نسبت به اطلاعات منتشر شده مؤثر بوده است. بنابراین روند تغییرات بازده سهام در دوره آتی قابل پیش بینی است. در نتیجه، این فرضیه شاهدی بر ناکارآمدی بازار و قابل پیش بینی بودن تئوری های رفتاری مالی است. از سوی دیگر، این تحقیق شواهد کافی و قوی مبنی بر تأثیر ثبات در فرآیند عملکرد مالی و همچنین وجود علائم سازگار و ناسازگار در عملکرد مالی شرکت‌ها بر پیش‌بینی‌پذیری بازار ارائه نمی‌کند. بنابراین، در این مورد، نمی توان تأثیر سوگیری های رفتاری را بر پیش بینی پذیری و در نتیجه کارایی بازار پذیرفت.

کلیدواژه ها: مالی رفتاری، عملکرد مالی، سوگیری رفتاری، نمایندگی، محافظه کاری. طبقه بندی JEL: G02، G23، M41

تأثیر مدیریت لبه آشوب بر فراموشی سازمانی عمدی با تأکید بر یادگیری کوانتومی (مطالعه موردی: سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات)

مسائل و دیدگاه های مدیریت دوره 14، 2016 شماره 3 (مشخصات شماره) ص 356-363 بازدید: 812 دانلود: 216 TO CITE

بر خلاف فرآیند یادگیری ، پدیده انتقادی فراموشی سازمانی کاملاً درک نشده است. دو دسته فراموشی وجود دارد: فراموشی تصادفی (بدون ترجیح) و فراموشی عمدی (ترجیح). بنابراین ، تمام متغیرهایی که بر فراموشی عمدی تأثیر می گذارند می توانند برای یادگیری سازمانی مهم باشند. یکی از آنها ، که تاکنون مورد غفلت واقع شده است ، لبه هرج و مرج در یادگیری کوانتومی است. این نکته است که بین ثبات و هرج و مرج تعادل حاصل می شود. نوآوری سازمانی ، یادگیری و خلاقیت همه در این مرحله به سطح مناسبی می رسند. در کنار تأکید بر این متغیرها و بررسی یک سازمان مبتنی بر فناوری اطلاعات ، مطالعه حاضر تلاشی برای کشف روابط علّی بین متغیرها است. بر اساس داده های مربوط به 289 پرسشنامه پر شده ، که از این اعتبار و اعتبار تأیید شده است ، مدل معادلات ساختاری در AMOS تهیه شده است. نتایج نشان داد که تمام ضرایب مسیر معنی دار بودند. علاوه بر این ، مقایسه خوب بودن شاخص های مناسب و دامنه استاندارد نشان داد که تمام شاخص ها قابل قبول بودند و فرضیه اصلی در مورد اثربخشی یادگیری کوانتومی در فراموشی سازمانی پشتیبانی می شود. تأثیر یادگیری کوانتومی بر فراموشی سازمانی در شرایط غیر استاندارد و استاندارد به ترتیب 0. 51 و 0. 28 بود.

واژه‌های کلیدی: یادگیری کوانتومی ، لبه مدیریت هرج و مرج ، فراموشی سازمانی عمدی. طبقه بندی ژل: D83 ، D23

تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در شرکتهای ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران

Samaneh Rezazadeh Sefideh ، محمد رضا Asgari doi: http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 2016. 09

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 364-371 بازدید: 832 بارگیری: 623 برای استناد

امروز ، مدیریت منابع و هزینه های فعلی ، مدیریت سرمایه در گردش به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیران می توانند استراتژی های مختلفی را بر نقدینگی شرکت تأثیر بگذارند. یعنی در دارایی های فعلی می تواند استراتژی محافظه کارانه یا تهاجمی برای تأمین امنیت باشد و در بدهی های جاری می تواند استراتژی محافظه کارانه یا تهاجمی باشد. مدیریت ریسک فرایندی است که خطر تأمین سرمایه گذاران را با توجه به بازده مورد انتظار آنها انجام می دهد و آن را در جهت درست قرار می دهد. همچنین لازم به ذکر است که ریسک و بازده دو بخش جدایی ناپذیر از تصمیم گیری هستند و ریسک ها همیشه باید با توجه به کارآیی در نظر گرفته شوند. هدف از این مطالعه ، ارزیابی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر شرکتهای مدیریت ریسک است. این مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل ادبیات و داده های پانل ALI تحلیلی (داده های پانل) است. در این مطالعه ، داده های مالی 110 شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 2007 تا 2012 (660 شرکت - سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل نتایج برنامه مطالعه 20 SPSS ، 7 EVIEWS و 16 MINITAB استفاده می شود. نتایج به ترتیب فرضیه های مرتبط با زیر 1-1 ، 2-1 ، 3-1 و 4-1 را نشان می دهد ، نشان می دهد که در بین چهار معیار سودآوری و سیاست سرمایه در گردش ، بازده دارایی ، بازده سهام ، بازده بهسرمایه گذاری و Q توبین و رابطه مستقیمی وجود دارد. نتایج به ترتیب فرضیه های مرتبط با زیر 1. 2 و 2. 2 را تأیید می کند ، نشان می دهد که بین سیاست و ریسک عملیاتی و ریسک مالی ، سرمایه در گردش و یک رابطه معکوس وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: سیاست ، سرمایه در گردش ، بازده دارایی ها ، بازده سهام ، Q توبین ، بازده سرمایه گذاری ، ریسک عملیاتی ، ریسک مالی و داده های پانل. طبقه بندی ژل: G30 ، G32

رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و جهت گیری بازار در سازمان ها (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران)

Ghasem Sadeghi ، Masoud Ahmadi ، Maryam Taghvaee Yazdi doi: http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 2016. 10

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 372-379 بازدید: 746 بارگیری: 333 برای استناد

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به تعداد 1923 نفر می باشد. 391 نفر (مرد و زن) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد: رفتار شهروندی سازمانی Podsakoff (2003) و بازارگرایی کوهلی، جاورسکی، نارور و اسلاتر (1990). روایی پرسشنامه ها با استفاده از الفبای ضریب کرونباخ تأیید شد. آلفای کرونباخ برای رفتار شهروندی سازمانی و جهت گیری بازار با 80/0 و 91/0 محاسبه شد. مولفه های رفتار شهروندی سازمانی شامل فضیلت مدنی، نوع دوستی، وظیفه شناسی، اخلاق ورزشی و ادب بود. مولفه های بازارگرایی شامل مشتری مداری، رقیب مداری و هماهنگی درون عملکردی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در سازمان ها رابطه معناداری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی، کارکنان، جهاد کشاورزی، استان مازندران. طبقه بندی JEL: D23، M10، M12، M31

مطالعه تحلیلی بر درک مشتری از محیط فروشگاه و تأثیر آن بر وفاداری به برند از طریق لذت خرید (مطالعه موردی: فروشگاه لوازم خانگی ال جی)

مهران قائدی حیدری ، حامد علی بیگی ، علی آقایی فر دوی: http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 1395. 11

مسائل و دیدگاه های مدیریت دوره 14، 2016 شماره 3 (مشخصات شماره) ص 380-387 بازدید: 881 دانلود: 355 TO CITE

در این مطالعه تلاش شده است تا درک مشتری از محیط زیست در یک فروشگاه ال جی و تأثیر آن بر وفاداری به برند از طریق شادی از خرید تجزیه و تحلیل شود. این یک تحقیق کاربردی و توصیفی همبستگی بود که شامل یک نظرسنجی بود. این جمعیت شامل کلیه خریداران لوازم خانگی LG در فروشگاه های مستقر در اصفهان بود. علاوه بر این ، نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و تجزیه و تحلیل عاملی تأیید کننده محاسبه شد ، در حالی که قابلیت اطمینان آن از طریق آلفای کرونباخ در 0. 88 تأیید شد. از 250 پرسشنامه توزیع شده در بین مشتریان ، 231 مورد تکمیل و برای تجزیه و تحلیل بازگشتند. داده ها از طریق SPSS و AMOS بر اساس آمار توصیفی (فرکانس ، درصد ، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تجزیه و تحلیل عاملی تأیید کننده ، تجزیه و تحلیل مسیر با سطح اهمیت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج ، فرضیه اصلی اثبات شده است ، و این نشان می دهد که بین محیط های فروشگاه از طریق شادی از خرید وفاداری مشتری رابطه معنی داری وجود دارد. علاوه بر این ، Subhypotheses ثابت شد ، و نشان می دهد محیط ، تعامل انسان و طراحی درون فروشگاهی بر شادی خرید و خرید شادی تأثیر می گذارد ، به نوبه خود ، بر وفاداری مشتری تأثیر می گذارد. در مقایسه با فرضیه های تحقیق ، محیط بیشترین تأثیر را در شادی خرید به همراه داشت و به دنبال آن تعامل انسان و طراحی داخلی فروشگاه در شادی خرید مؤثر است. سرانجام ، سه مؤلفه محیط زیست ، تعامل انسان و طراحی به طور غیرمستقیم تأثیر قابل توجهی در وفاداری به برند از طریق شادی خرید به عنوان یک متغیر واسطه ای می گذارد.

کلمات کلیدی: شادی خرید ، محیط فروشگاه ، رفتار مصرف کننده ، وفاداری به برند. طبقه بندی JEL: D11 ، D12 ، M31

رابطه بین بهره وری استراتژی مدیریت استعداد با جذب ، استخدام و توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت نفت دریایی ایران)

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 388-395 بازدید: 1010 بارگیری: 514 برای استناد

امروزه رقابت بین سازمان ها از توسعه دارایی های مشهود به توسعه دارایی های نامشهود تبدیل شده است. توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی و کارکنان آن مهمترین عنصر دارایی های نامشهود هر سازمان است. کمک به پتانسیل بالفعل نیروهای فعلی و جذب استعدادهای ویژه برای پر کردن شکاف های شناسایی شده می تواند به سازمان ها کمک کند تا به بهره وری بالاتر در حوزه مدیریت استعداد دست یابند. هدف این پژوهش، یافتن رابطه بین عملکرد استراتژی مدیریت استعداد با جذب، جذب و توسعه منابع انسانی در شرکت نفت فلات قاره ایران است. جامعه آماری شامل 420 دفتر مرکزی منابع انسانی در تهران و نمونه بر اساس فرمول کاکرین 200 نفر می باشد. برای آزمون فرضیه ها از سه پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش مدیریت استعداد از پرسشنامه باکینگهام ام و ووسبورگ آر (2001) استفاده شد. Beardwell I.، L. Holden، T. Claydon. از پرسشنامه (2004) برای سنجش استخدام (2004) و در نهایت رویتر، رابرت (1996) برای ارزیابی رشد فردی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توانایی و فرصت استخدام نیروی انسانی در شرکت نفت فلات قاره ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین توانایی، فرصت و مهارت با توسعه منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه: مدیریت استعداد، توسعه منابع انسانی، جذب نیروی انسانی. طبقه بندی JEL: M12، O13

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی زابل

محمد قاسمی، حکیمه شهریاری، عصمت بندانی دوی: http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 1395. 13.

مسائل و دیدگاه های مدیریت دوره 14، 2016 شماره 3 (مشخصات شماره) ص 396-400 بازدید: 777 دانلود: 125 TO CITE

سیاست گذاری دانشگاه علوم پزشکی ، با نگاهی جامع ، سه مرحله از فرمولاسیون ، اجرای و ارزیابی. در اجرای کامل سیاست های علوم پزشکی ، شاخص ها عوامل مختلفی برای شناسایی آنها به منظور ساده سازی اجرای سیاست ها هستند. در این مقاله ، طبق مطالعات ، چشم انداز مدیران ، سرپرستان و کارشناسان در مورد عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های تعیین شده و به بررسی دانشگاه علوم پزشکی. در مطالعه حاضر ، روشهای تحقیق نوع تحلیلی و از نظر هدف استفاده می شود. جمعیت مدیران ، سرپرستان و خبرنگاران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و زابل هستند. پرسشنامه ای که اعتبار کلی محتوا و 0. 84 قابل اعتماد با ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. نتایج این مطالعه شش نقطه عطف مهم در اجرای سیاست ها مشخص شد و رتبه بندی هایی که شامل مدیریت و بوروکراسی ، اهداف و توسعه سیاست ، تخصص اجرای ، ویژگی های شخصیتی و لنگرگاه های رفتاری ، مصرف کنندگان و پشتیبانی شده توسط مقامات قانونی است.

کلمات کلیدی: سیاست گذاری عمومی ، چشم انداز ، علوم پزشکی ، سند بهداشتی. طبقه بندی ژل: D78 ، I11

بررسی عوامل مؤثر در تغییر حسابرس: شواهد بنگاه های ایرانی

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 401-406 بازدید: 798 بارگیری: 457 برای استناد

این تحقیق عوامل مؤثر در تغییر حسابرس را بررسی می کند. متغیرهایی از قبیل اندازه شرکت ، نظرات حسابرسی ، تأخیر در گزارش حسابرسی و اعتبار شرکت حسابرسی به عنوان عوامل مؤثر در تغییر حسابرس در نظر گرفته می شوند. با انتخاب نمونه ای که شامل 96 شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 2010 تا 2014 و استفاده از رگرسیون چند متغیره و مدلهای اقتصاد سنجی است ، نتایج تحقیقات نشان می دهد که رابطه مثبت قابل توجهی بین اندازه شرکت ، نظر حسابرس و تأخیر گزارش حسابرسی وجود دارد وتغییر حسابرس ، اما بین اعتبار شرکت حسابرسی و تغییر حسابرس رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های این تحقیق می تواند شکاف تحقیقاتی را که در این زمینه انجام شده است پر کند و می تواند اطلاعات حسابداری را برای سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سازمان بورس و سایر سهامداران فراهم کند.

واژه‌های کلیدی: اندازه شرکت ، نظر حسابرس ، تأخیر گزارش حسابرسی ، اعتبار شرکت حسابرسی ، تغییر حسابرس. طبقه بندی ژل: M41 ، M42

بررسی رابطه بین خصوصیات شخصیت و مدیریت شغلی کارمندان بانک ملی ، ایران

Houshang Yavarpour ، Mehraban Hadi Peykani ، Azar Gholizadeh doi: http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 2016. 15

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 407-413 بازدید: 843 بارگیری: 135 تا استناد

سازمان های مدرن کالاها و مواد مورد نیاز خود را به راحتی از سازمان های دیگر و حتی سایر کشورها ارائه می دهند و تنها منبعی که نمی توان از نظر ایده آل رد و بدل شد ، منابع انسانی است ، به گونه ای که منابع انسانی کارآمد و استاندارد مهمترین سرمایه رقابتی یک کشور است. براساس این امر ، تحقیقات فعلی با هدف توضیح رابطه بین ویژگی های شخصیتی با مدیریت شغلی کارکنان بانک ملی در ایران انجام شده است. جمعیت آماری این تحقیق همه کارمندان شعب مرکزی بانک ملی است که در شهر تهران واقع شده اند. تعداد کارمندان شعبه های مرکزی Melli Bank 2603 و تعداد کل شعب 28 و یک روش نمونه برداری گروهی مناسب است. روش تحقیق از نوع همبستگی توصیفی است. برای جمع آوری داده ها ، از دو پرسشنامه مسیر شغلی بر اساس مدل Shine و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای شخصیت پایداری عاطفی با ضریب رگرسیون 0. 143 ، شخصیت سازگار با ضریب رگرسیون 0. 110 ، متغیر حالت تجربه گرا با ضریب رگرسیون 0. 231 و شخصیت اخلاق کار با ضریب رگرسیون ، رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب رگرسیون 0. 143 و مدیریت شغلی کارمندان Melli Bank. اما هیچ رابطه معنی داری بین برونگرایی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی و مدیریت شغلی کارکنان وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: ابعاد شغلی ، لنگر شغلی ، ویژگی های شخصیتی ، بانک ملی. طبقه بندی ژل: M10 ، M12 ، J24

برای شناسایی و مرور عوامل مؤثر در جذب و حفظ پزشکان حرفه ای در مدیریت تأمین اجتماعی استان تهران و واحدهای فرعی آن

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 414-421 بازدید: 708 بارگیری: 148 برای استناد

اهمیت نیروی انسانی را نمی توان در محیط جهانی و پیچیده امروز نادیده گرفت. اهميت مديريت منابع انساني و به ويژه مديريت استعدادهاي منابع انساني از جايي جلوه مي كند كه در اقتصاد جديد منبع مهم اقتصاد دانش است و در عصر حاضر دانش منابع انساني مزيت رقابتي است و دردر میان سایر عوامل تولیدی، به عنوان یک عامل مهم و نیز دارایی های نامرئی سازمانی است که در ساختارها و فرآیندهای سازمانی، شرایط را برای نوآوری به کار می گیرد و ممکن می سازد. با توجه به این شرایط، جذب و حفظ نیروی انسانی در سازمان ها با چالش ها و چالش های خود مواجه است که بدون تمرکز بر عوامل موثر بر آن و همچنین شناسایی نشدن، پروژه مدیریت منابع انسانی بدون شک با شکست مواجه خواهد شد. داده‌های ثانویه از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد و سپس اطلاعات پایه تحقیق جمع‌آوری شد که روایی و متغیرها به صورت رسمی و پایایی پرسشنامه با پیش‌آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. که برابر با 0. 89 بود تایید شد. جامعه آماری کلیه پزشکان حرفه ای مدیریت تامین اجتماعی استان تهران و واحدهای تابعه است و بر اساس جدول مورگان کرجسی در سطح اطمینان 95 درصد، بین 1272 نفر در جامعه آماری مذکور، 259 نفر به عنوان پژوهش نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق با کمک نرم افزار SPSS استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که حدود 50 درصد پاسخ دهندگان زن و بقیه مرد و بیش از 85 درصد پاسخ دهندگان پزشک و حدود 75 درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک دکتری حرفه ای و بقیه دارای مدرک کارشناسی ارشد و حدود 61 نفر بودند.% دارای سابقه شغلی بالای 20 سال بودند.

واژگان کلیدی: جذب و حفظ، استعدادهای سازمانی، مدیریت استعداد، مدیریت منابع انسانی، پزشکان حرفه ای، مدیریت درمان تامین اجتماعی. طبقه بندی JEL: M12. M55، O15

رابطه توانمندی های مرکزی با موفقیت سازمان (مطالعه موردی: سازمان استاندارد استان گلستان)

حسن ولیان , علیرضا کوشکی جهرمی , حسن بودلایی : http://dx. doi. org/10. 21511/ppm. 14(3-si). 1395. 17

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 422-428 بازدید: 751 بارگیری: 445 برای استناد

تشدید تغییرات در محیط صنعتی و تجاری در دهه های اخیر بسیاری از رویکردهای استراتژی سنتی را برای ایجاد قابلیت های سازمانی به چالش کشیده است. امروز ، قابلیت های سازمانی نقش غیرقابل انکار در توسعه برنامه های سازمانی و موفقیت آنها دارند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین قابلیت های اصلی با موفقیت سازمان در استان گلستان است. در این مطالعه ، سه خرده مقیاس از قابلیت های سازمان از جمله قابلیت های استراتژیک ، قابلیت های ساختار و قابلیت های دانش به عنوان متغیر مستقل و به منظور اندازه گیری موفقیت سازمانی ، از چهار سرعت خرده مقیاس ، انعطاف پذیری ، یکپارچگی و نوآوری استفاده شده است. نتیجه آزمایش فرضیه نشان داد که بین سه قابلیت اصلی سازمان از جمله قابلیت های استراتژیک (143/0) ، قابلیت های ساختاری (0. 110) و قابلیت های دانش (0. 231) با موفقیت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: قابلیت های استراتژیک ، ساختار سازمانی ، قابلیت های دانش سازمان ، موفقیت سازمانی. طبقه بندی ژل: D8 ، L22 ، M21 ، M31

روش انتخاب سهام با قصد تشکیل نمونه کارها

مشکلات و چشم انداز در مدیریت دوره 14 ، 2016 شماره 3 (شماره مشخص) صص 429-438 بازدید: 779 بارگیری: 253 تا استناد

هدف از این مطالعه مقایسه روش انتخاب و تشکیل اوراق بهادار است. این روش ها مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ، FAMA و مدل فرانسوی و مدل بازده اضافی هستند. این روش ها در چهار مرحله معامله می شوند: برآورد بازده مورد انتظار ، ارزیابی سهام ، انتخاب اوراق بهادار و تخمین انواع بازده و ریسک اوراق بهادار. در نقطه تشکیل اوراق بهادار ، متغیرهای تصمیم گیری برای مقایسه روش ها تخمین زده می شوند. دو سؤال وجود دارد: آیا روش های تشکیل نمونه کارها در مبادله امنیتی تهران قابل توجه است؟و آیا با توجه به تولید نرخ بازده مورد انتظار ، بازده واقعی ، ریسک ، میزان دیفرانسیل بازده بازار و بازده بدون ریسک ، بین روشها تفاوت معنی داری وجود دارد؟رگرسیون چند متغیره ، از یک طرف ANOVA و تست های همبستگی برای تجزیه و تحلیل و آزمایش مدل ها استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل ها توانایی انجام قابل توجهی در تبادل امنیتی تهران را دارند. مدل ها در پنج اقدام مهم تفاوت معنی داری داشتند. آنها ریسک هستند ، بازده واقعی آینده ، بازده مورد انتظار به مدت کوتاه و طولانی. سرانجام ، مشخص شد كه نه تنها بین سه مدل تفاوت معنی داری وجود دارد ، بلكه روش بازگشت بیش از حد نیز نسبت به سایر مدل ها كارآمدتر بود.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.