ASOL-SM_ (11) en. pdf

  • 2021-12-21

بخش 1: شناسایی ماده/مخلوط و شرکت/تعهد · 1. 1 شناسه محصول · نام تجاری: ASOL-SM · شماره مقاله: 203009 · 1. 2 استفاده های مرتبط از ماده یا مخلوط و استفاده شده در برابر اطلاعات مربوطه دیگر در دسترس استواد· استفاده از ماده / آب بندی قیر مخلوط · 1. 3 جزئیات تهیه کننده برگه داده ایمنی · تولید کننده / تأمین کننده: Schomburg GmbH & Co. KG Aquafinstr. 2-8 D-32760 Detmold آلمان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تلفن: ++ 49 (0) 5231/953-00 نمابر: ++ 49 (0) 5231/953-123 ایمیل: [email protected]. de وب: www. schomburg. de · اطلاع رسانی بخش: بخش ایمنی محصولتلفن: ++ 49 (0) 5231/953-193 نمابر: ++ 49 (0) 5231/953-106 ایمیل: guido. [email protected]. de

بخش 2: شناسایی خطرات · 2. 1 طبقه بندی ماده یا مخلوط · طبقه بندی مطابق مقررات (EC) شماره 1272/2008 GHS02 شعله شعله. لیک3

H226 مایع و بخار قابل اشتعال.

GHS07 STOT SE 3

H336 ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود.

آبزی مزمن 3 H412 مضر به زندگی آبزی با اثرات ماندگار.· 2. 2 عناصر برچسب · برچسب زدن مطابق با مقررات (EC) شماره 1272/2008 محصول طبق مقررات CLP طبقه بندی و برچسب گذاری می شود.· تصاویر خطرناک GHS02 ، GHS07 · هشدار کلمه سیگنال · بیانیه های خطر H226 مایع و بخار قابل اشتعال. H336 ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود. H412 مضر به زندگی آبزی با اثرات ماندگار.· اظهارات احتیاطی P273 از انتشار محیط خودداری کنید. P210 از گرما ، سطوح گرم ، جرقه ها ، شعله های باز و سایر منابع احتراق خودداری کنید. سیگار کشیدن ممنوع. P241 از تجهیزات الکتریکی/تهویه/تهویه/روشنایی/تجهیزات ضد انفجار استفاده کنید. P303+P361+P353 اگر روی پوست (یا مو) قرار دارد: بلافاصله تمام لباس های آلوده را خاموش کنید. پوست را با آب/دوش بشویید.

(در صفحه 2) GB

برگه داده ایمنی مطابق با سال 1907/2006/EC ، مقاله 31 تاریخ چاپ 02. 05. 2016

شماره شماره 11

نام تجارت: ASOL-SM

(محتوای صفحه 1)

فروشگاه قفل شدهمطابق مقررات محلی/منطقه ای/ملی/بین المللی ، محتویات/کانتینر را دفع کنید.· اطلاعات اضافی: EUH066 قرار گرفتن در معرض مکرر ممکن است باعث خشکی پوست یا ترک خوردگی شود.· 2. 3 خطرات دیگر · نتایج ارزیابی PBT و VPVB · PBT: کاربردی نیست.· VPVB: کاربردی نیست.*

بخش 3: ترکیب/اطلاعات مربوط به مواد تشکیل دهنده · 3. 2 خصوصیات شیمیایی: مخلوط ها · توضیحات: امولسیون قیر با حلال های آلی.· مؤلفه های خطرناک: CAS: 64742-47-8 تقطیر (نفت) ، EINEC های نور هیدروتراسیون: 265-149-8 Flam. لیک3 ، H226 ؛آسپ. توکس1 ، H304

بخش 4: اقدامات کمکهای اولیه · 4. 1 توضیحات اقدامات کمکهای اولیه · اطلاعات عمومی محافظت شخصی برای معاون اول.· پس از استنشاق هوای تازه تأمین می شود و به دلایل ایمنی برای پزشک تماس می گیرد.· بعد از تماس پوست فوراً با آب و صابون شستشو داده و کاملاً بشویید.· پس از تماس چشمی ، شستشوی چشم به مدت چند دقیقه در زیر آب جاری باز شد.· بعد از بلع باعث استفراغ نمی شود. فوراً برای کمک پزشکی تماس بگیرید.· 4. 2 مهمترین علائم و اثرات ، حاد و تأخیر در هیچ اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.· 4. 3 نشانگر هرگونه مراقبت فوری پزشکی و معالجه ویژه نیازی به اطلاعات مربوطه دیگر در دسترس نیست. بخش 5: اقدامات آتش نشانی · 5. 1 خاموش کردن رسانه · مواد خاموش کننده مناسب CO2 ، خاموش کردن پودر یا جت آب. با جت آب یا فوم مقاوم در برابر الکل با آتش سوزی های بزرگتر مبارزه کنید.· به دلایل ایمنی ، مواد خاموش کننده نامناسب آب با جت آب کامل.· 5. 2 خطرات ویژه ناشی از ماده یا مخلوط در صورت بروز آتش سوزی گاز/بخار.· 5. 3 مشاوره برای آتش نشانان · تجهیزات محافظ: لباس محافظ کامل بپوشید. دستگاه تنفس خود را بپوشید. بخش 6: اقدامات انتشار تصادفی · 6. 1 اقدامات احتیاطی شخصی ، تجهیزات محافظتی و روشهای اضطراری از تهویه کافی دور از منابع احتراق جلوگیری می کند و از تماس با چشم و پوست خودداری می کند.· 6. 2 اقدامات احتیاطی محیطی: اجازه ندهید که محصول به سیستم فاضلاب یا بدن آب برسد.· 6. 3 روش ها و مواد برای مهار و تمیز کردن: با مواد اتصال مایع (ماسه ، دیاتومیت ، اسید اسید ، اتصال دهنده های جهانی ، خاک اره) جذب می شود.· 6. 4 مراجعه به بخش های دیگر برای اطلاعات در مورد کار با ایمن به بخش 7 مراجعه کنید

(در صفحه 3) GB

برگه داده ایمنی مطابق با سال 1907/2006/EC ، مقاله 31 تاریخ چاپ 02. 05. 2016

شماره شماره 11

نام تجارت: ASOL-SM

برای کسب اطلاعات در مورد تجهیزات حفاظت شخصی به بخش 8 مراجعه کنید. برای اطلاعات در مورد دفع به بخش 13 مراجعه کنید.

(Contd. از صفحه 2)

بخش 7: جابجایی و نگهداری · 7. 1 اقدامات احتیاطی برای جابجایی ایمن ظروف را محکم بسته نگه دارید. از تهویه/خستگی خوب در محل کار اطمینان حاصل کنید. سیگار نکش.· اطلاعات در مورد حفاظت در برابر انفجار و آتش سوزی: از گرما محافظت کنید. منابع احتراق را دور نگه دارید - سیگار نکشید.· 7. 2 شرایط نگهداری ایمن، از جمله هرگونه ناسازگاری · ذخیره سازی · الزاماتی که باید در انبارها و ظروف رعایت شود: ظروف باید در یک مکان خنک و دارای تهویه در بسته نگهداری شوند.· اطلاعات مربوط به ذخیره سازی در یک انبار مشترک: لطفاً قوانین VCI-Storage-Concept برای مواد شیمیایی را دنبال کنید.· اطلاعات بیشتر در مورد شرایط نگهداری: ظرف را محکم بسته نگه دارید.· 7. 3 کاربرد(های) نهایی خاص هیچ اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.*

بخش 8: کنترل های مواجهه / حفاظت شخصی · اطلاعات اضافی در مورد طراحی سیستم های فنی: شستشوی پوست در ناحیه کار باید امکان پذیر باشد. بطری شستشوی چشم باید در دسترس باشد.· 8. 1 پارامترهای کنترل · اجزای با مقادیر بحرانی که نیاز به نظارت در محل کار دارند: محصول حاوی مقادیر مربوطه از مواد با مقادیر بحرانی نیست که باید در محل کار نظارت شوند.· اطلاعات اضافی: کار با هوای تازه (درها و پنجره ها را باز نگه دارید) · 8. 2 کنترل های مواجهه · تجهیزات حفاظت فردی · اقدامات حفاظتی و بهداشتی عمومی اقدامات پیشگیرانه معمول در کار با مواد شیمیایی باید رعایت شود. اجتناب از تماس با چشم ها و پوست. برای تمیز کردن پوست از تینر استفاده نکنید. گازها / دود / ذرات معلق در هوا را استنشاق نکنید.· تجهیزات تنفسی: لازم نیست.· محافظت از دست ها: محافظ دست: نیتریل-لاستیک-لاتکس-دستکش.· جنس دستکش لاستیک بوتیل II R: ضخامت ≥ 0. 5mm. زمان شکست ≥ 480 دقیقه · زمان نفوذ مواد دستکش زمان شکست دقیق باید توسط سازنده دستکش های محافظ مشخص شود و باید رعایت شود.· محافظ چشم: عینک ایمنی · محافظ بدن: لباس کار محافظ. گیگابایت

(ادامه در صفحه 4)

برگه داده ایمنی مطابق با سال 1907/2006/EC ، مقاله 31 تاریخ چاپ 02. 05. 2016

شماره شماره 11

نام تجاری: ASOL-SM (ادامه صفحه 3)

بخش 9: خواص فیزیکی و شیمیایی · 9. 1 اطلاعات در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی پایه · اطلاعات عمومی · شکل ظاهری: شکل: خمیری رنگ: مشکی · بو: مشخصه · تغییر شرایط نقطه ذوب / محدوده ذوب: تعیین نشده نقطه جوش / محدوده جوش:تعیین نشده · نقطه اشتعال:

محصول خودسوخته نمی شود.

· خطر انفجار:

در هنگام استفاده، ممکن است مخلوط بخار و هوا قابل اشتعال/منفجره تشکیل شود.

· مقادیر بحرانی برای انفجار: پایین: 0. 6٪ (V) بالا: 9٪ (V) · فشار بخار در 20 درجه سانتیگراد:

· چگالی در 20 درجه سانتیگراد

1061 گرم بر سانتی‌متر مکعب (DIN 51757)

· حلالیت در / قابلیت امتزاج با آب: غیر قابل اختلاط یا به سختی مخلوط می شود · 9. 2 سایر اطلاعات اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.

بخش 10: پایداری و واکنش پذیری · 10. 1 واکنش پذیری اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.· 10. 2 پایداری شیمیایی · تجزیه حرارتی / شرایطی که باید اجتناب شود: در صورت استفاده و نگهداری طبق مشخصات، تجزیه نمی شود.· 10. 3 احتمال واکنش های خطرناک هیچ واکنش خطرناکی شناخته نشده است · 10. 4 شرایطی که باید اجتناب شود اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.· 10. 5 مواد ناسازگار: اطلاعات مرتبط بیشتری در دسترس نیست.· 10. 6 محصولات تجزیه خطرناک: در صورت حرارت دادن محصولات تجزیه خطرناک ممکن است ایجاد شود. بخش 11: اطلاعات سم شناسی · 11. 1 اطلاعات در مورد اثرات سم شناسی · سمیت حاد بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی برآورده نمی شوند.· مقادیر LD/LC50 که برای طبقه بندی مرتبط هستند: هیچ تاریخی وجود ندارد.· اثر تحریک کننده اولیه: · خوردگی/تحریک پوست اثر تحریک کننده خفیفی ممکن است.· آسیب/تحریک جدی چشم بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی رعایت نمی شوند.· حساسیت تنفسی یا پوستی بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی برآورده نمی شوند.· اثرات CMR (سرطان زایی، جهش زایی و سمیت برای تولید مثل) · جهش زایی سلول زایا بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی برآورده نمی شوند.· سرطان زایی بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی رعایت نمی شود.· سمیت باروری بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی برآورده نمی شوند.· قرار گرفتن در معرض STOT یکبار ممکن است باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شود.· مواجهه مکرر STOT بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی برآورده نمی شوند.

(ادامه در صفحه 5) GB

برگه داده ایمنی مطابق با سال 1907/2006/EC ، مقاله 31 تاریخ چاپ 02. 05. 2016

شماره شماره 11

نام تجارت: ASOL-SM

· خطر آسپیراسیون بر اساس داده های موجود، معیارهای طبقه بندی برآورده نمی شوند.

(ادامه صفحه 4)

بخش 12: اطلاعات زیست محیطی · 12. 1 سمیت · سمیت آبزیان: اطلاعات مرتبط بیشتری در دسترس نیست.· 12. 2 پایداری و تجزیه پذیری اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.· 12. 3 پتانسیل تجمع زیستی اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.· 12. 4 تحرک در خاک اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.· اطلاعات اکولوژیکی اضافی: · نکات عمومی: خطرات آب کلاس 2 (خودارزیابی): برای آب خطرناک است. اجازه ندهید محصول به آب های زیرزمینی، آب یا سیستم فاضلاب برسد. اگر مقدار کمی از آن به خاک نشت کند، خطری برای آب آشامیدنی است.· 12. 5 نتایج ارزیابی PBT و vPvB · PBT: قابل اجرا نیست.· vPvB: قابل اجرا نیست.· 12. 6 سایر عوارض جانبی اطلاعات مرتبط دیگری در دسترس نیست.*

بخش 13: ملاحظات دفع · 13. 1 روش های تصفیه زباله · توصیه نباید همراه با زباله های خانگی دور ریخته شود. اجازه ندهید محصول به سیستم فاضلاب برسد.· کاتالوگ ضایعات اروپایی 08 00 00 ضایعات حاصل از ساخت، فرمولاسیون، تامین و استفاده (MFSU) پوشش ها (رنگ ها، لاک ها و میناهای شیشه ای)، چسب ها، درزگیرها و حذف MFSU80 و حذف رنگ ها و ورقه های چاپ8001 11 ضایعات رنگ و لاک حاوی حلال های آلی یا سایر مواد خطرناک · بسته بندی های تمیز نشده: · توصیه: دفع باید طبق مقررات رسمی انجام شود.

بخش 14: اطلاعات حمل و نقل · 14. 1 UN-Number · ADN, IMDG, IATA

· 14. 2 نام حمل و نقل مناسب سازمان ملل · ADN، IMDG، IATA

· 14. 3 کلاس(های) خطر حمل و نقل · کلاس ADN/R:

· گروه بسته بندی 14. 4 · IMDG, IATA

· 14. 5 خطرات زیست محیطی:

· 14. 6 اقدامات احتیاطی ویژه برای کاربر

· 14. 7 حمل و نقل به صورت عمده طبق پیوست II Marpol و کد IBC قابل اجرا نیست.(ادامه در صفحه 6) GB

برگه داده ایمنی مطابق با سال 1907/2006/EC ، مقاله 31 تاریخ چاپ 02. 05. 2016

شماره شماره 11

نام تجاری: ASOL-SM (ادامه صفحه 5)

· "مقررات مدل" سازمان ملل:

UN1133، AHESIVES، مقررات ویژه 640E، 3، III

بخش 15: اطلاعات مقرراتی · 15. 1 مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست / قوانین خاص برای ماده یا مخلوط · مقررات ملی · کلاس خطر آب: کلاس خطر آب 2 (خودارزیابی): برای آب خطرناک است.· 15. 2 ارزیابی ایمنی شیمیایی: ارزیابی ایمنی شیمیایی انجام نشده است.

بخش 16: سایر اطلاعات این داده ها بر اساس دانش فعلی ما است. با این حال ، آنها برای هیچ ویژگی خاص محصول ضمانتی را تشکیل نمی دهند و یک رابطه پیمانکاری قانونی معتبر برقرار نمی کنند.· عبارات مربوطه H226 مایع و بخار قابل اشتعال. H304 در صورت بلعیدن ممکن است کشنده باشد و وارد مجاری هوایی شود.· بخش صادر کننده داده های مربوط به بخش: بخش حفاظت از محیط زیست.· تماس: آقای گیدو هورتفورت · مخفف و مخفف: IMDG: کد بین المللی دریایی برای کالاهای خطرناک IATA: انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی GHS: سیستم هماهنگ طبقه بندی و برچسب زدن مواد شیمیایی EINEC: موجودی اروپایی موجودات موجود در مواد شیمیایی تجاری: لیست اروپاییاز مواد شیمیایی مطلع شده CAS: خدمات چکیده شیمیایی (بخش انجمن شیمیایی آمریکا) LC50: غلظت کشنده ، 50 درصد LD50: دوز کشنده ، 50 درصد PBT: مداوم ، زیست بیولوژیکی و سمی VPVB: فلامی بسیار مداوم و بسیار زیستی. لیک3: مایعات قابل اشتعال ، Hazard رده 3 STOT SE 3: سمیت خاص اندام هدف - قرار گرفتن در معرض منفرد ، گروه خطر 3 ASP. توکس1: Aspiration Hazard ، Hazard رده 1 آبزی مزمن 3: خطرناک برای محیط آبزیان - خطر مزمن ، دسته 3

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.