مالیات شرکت: بی اعتنایی و در نظر گرفتن سود و ضرر و زیان در قراردادهای مشتق از خرید و دفع سهام (مقررات 2022)

  • 2021-02-19

این نشریه تحت شرایط مجوز دولت آزاد v3. 0 مجوز دارد ، مگر در مواردی که در غیر این صورت بیان شده است. برای مشاهده این مجوز ، به NationalArchives. gov. uk/doc/open-guvernment-licence/version/3 مراجعه کنید یا به تیم سیاست گذاری اطلاعات ، بایگانی ملی ، Kew ، لندن TW9 4DU یا ایمیل بنویسید: psi@nationalarchives. gov. انگلستان.

در جایی که ما اطلاعات مربوط به حق چاپ در شخص ثالث را شناسایی کرده ایم ، باید از دارندگان حق چاپ مورد نظر مجوز بگیرید.

این نشریه در https://www. gov. uk/government/publications/corporation-tax-the-disregard-and--ringing-actocount-of-profit-and-losses-n-derivative-contracts-hedging در دسترس است.-Acquisitions-and-disposals-stares-re/teax-the-disregard-and-bring- into-acount-actout-and-ant-an-losses-on-contracts-hedging-quispositions و disposals-از سهم

چه افرادی ممکن است تحت تاثیر واقع شوند

شرکت هایی که از قراردادهای مشتق برای محافظت از خطرات ارزی در رابطه با خرید یا دفع سهام قابل توجهی استفاده می کنند.

توضیحات کلی از اندازه گیری

در حال حاضر ، شرکت هایی که سرمایه گذاری در سهام دارند می توانند از یک قرارداد مشتق (ابزار محافظت) برای محافظت از خطر ارزی آن سرمایه گذاری استفاده کنند. هرگونه سود مبادله یا ضرر و زیان در ابزار Hedging در ابتدا به اهداف مالیاتی نادیده گرفته می شود.

این مطابق با درمان مالیاتی سود و ضرر و زیان این ابزار است که در غیر این صورت معمولاً به عنوان کالاهای درآمدی تحت درمان قرار می گیرند ، با سرمایه گذاری سهام. قوانین بیشتر ممکن است سود یا ضررهای مبادله ای را بر روی ابزار محافظت در هنگام بازگرداندن سهام شرکت در نظر بگیرند.

قراردادهای مشتق ، مانند معاملات مشروط به جلو ، که برای محافظت از خطرات ارزی در مورد دستیابی و دفع (بر خلاف نگه داشتن) سهامداران بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند ، در بی اعتنایی موجود قرار نمی گیرند و قوانین را در نظر می گیرند. برای پرداختن به این امر ، مقررات جدید برای ارائه قراردادهای مشتق استفاده شده در این سناریوها در قوانین موجود قرار خواهد گرفت.

هدف سیاست

این اقدام به عنوان بخشی از مشاوره در مورد رژیم صندوق های انگلستان مشخص شد تا اصلاحاتی را در نظر بگیرد که پتانسیل ارتقاء رقابت انگلیس را به عنوان مکانی برای مدیریت دارایی و صندوق های سرمایه گذاری در نظر گرفته است.

سود و زیان مشتقات مورد استفاده برای محافظت از خطرات ارزی در مورد خرید و دفع سهام به عنوان کالاهای درآمدی در طول عمر ابزار در نظر گرفته می شود. این امر باعث عدم تطابق با درمان مالیاتی سهام می شود ، که ممکن است تا زمانی که سهام در نهایت از آن دفع نشود ، مالیات یا تسکین نشوند ، یا ممکن است تحت معافیت قرار بگیرند. این بدان معنی است که پرچین ها در از بین بردن نوسانات ارز مؤثر نیستند ، زیرا بدهی های مالیاتی هنوز در معرض نوسانات نرخ ارز قرار دارند. این منبع عدم اطمینان برای تجارت است.

این اقدام به دنبال حذف این عدم تطابق برای همه شرکت ها و نه فقط شرکت های مدیریت دارایی یا صندوق های سرمایه گذاری است.

پس زمینه اندازه گیری

در بودجه 2020 ، دولت اعلام کرد که بررسی رژیم صندوق های انگلیس را انجام می دهد ، مالیات و مناطق مربوط به مقررات را پوشش می دهد. این بررسی با مشاوره در مورد درمان مالیاتی شرکتهای دارایی دارایی (AHCS) در ساختارهای صندوق جایگزین ، همچنین در بودجه 2020 منتشر شد.

دولت در دسامبر سال 2020 به آن مشاوره پاسخ داد و مشاوره مرحله دوم را در مورد ویژگی های طراحی دقیق رژیم جدید برای AHCS آغاز کرد. پاسخ دولت به آن مشاوره در 20 ژوئیه 2021 منتشر شد.

در این پاسخ ، دولت متعهد به بررسی احتمال معرفی قوانین مربوط به ابزارهای محافظت شده برای محافظت از ریسک ارزی در مورد خرید و دفع سهامداران قابل توجه بود. این اندازه گیری تغییرات مورد نیاز را معرفی می کند.

پیشنهاد مفصل

تاریخ عملیاتی

این اقدام برای شرکت هایی که از 1 آوریل 2022 وارد قراردادهای مشتق شده خواهند شد ، تأثیر خواهد گذاشت.

قانون فعلی

قانون فعلی در قانون ثانویه وجود دارد. روابط وام و قراردادهای مشتق (بی اعتنایی و در نظر گرفتن سود و ضرر) مقررات S. I. 2004/3256 ("مقررات بی اعتنایی") در سال 2004 معرفی شد و به شرکت ها اجازه می دهد تا با درمان مالیاتی حرکات ارزش منصفانه در قرارداد مشتق مطابقت داشته باشندبه مورد محافظت شدهدر صورت اعمال قوانین ، سود مبادله یا ضرر نادیده گرفته می شود.

مقررات و ضرر و زیان مبادله (به دست آوردن سود یا ضرر و زیان) 2002 S. I. 2002/1970 ("مقررات EGLAGBL") ممکن است باعث افزایش مبادله یا ضررهای ناشی از مشتقات مورد استفاده برای محافظت از خطرات ارزی در هنگام دفع این دفع شود. داراییبا این حال ، سود سرمایه و ضررهای دفع سهم اغلب به دلیل معافیت قابل توجه سهام در برنامه 7AC به مالیات قانون سود قابل پرداخت (TCGA) 1992 معاف است.

رژیم جدید شرکت های دارایی دارایی نیز حاوی معافیت از سود سرمایه و ضرر و زیان برای بیشتر دفع سهم در بند 53 برنامه 2 قانون مالی 2022 است.

اصلاحات پیشنهادی

قانون ثانویه آیین نامه جدید 5ZA را برای گسترش مقررات بی اعتنایی معرفی می کند تا سناریوهایی را پوشش دهند که شرکت ها از یک قرارداد مشتق برای محافظت از خطر ارزی در مورد این موارد استفاده می کنند:

  • هزینه خرید سهام ، همراه با هرگونه هزینه اتفاقی برای کسب
  • درآمد حاصل از دفع سهام یا هر سود سهام مربوطه که به عنوان بخشی از دفع پرداخت می شود یا
  • اشتراک سهام یا ورود به یک رابطه وام طلبکار با یک شرکت دیگر به منظور تأمین بودجه ، مستقیم یا غیرمستقیم ، کسب سهام

آیین نامه جدید:

  • تمام قراردادهای مشتق را در محدوده قرار دهید و اجازه می دهد تا سود و زیان مبادله شود. برای معاملات مشروط به جلو و گزینه
  • فقط در مواردی که موردی که مورد استفاده قرار می گیرد در ارتباط با خرید یا دفع یک سهامدار است که پس از بند 8 برنامه 7AC تا TCGA 1992 را تشکیل می دهد ، در ارتباط است. یا برگزاری سهام واجد شرایط است که در آن شرکت یک شرکت دارایی دارایی واجد شرایط تحت برنامه 2 قانون مالی 2022 است

ابزار قانونی همچنین شامل اصلاحاتی در آیگبالا است تا مبلغ قبلاً نادیده گرفته شده را در مواردی که سود یا ضرر قابل پرداخت در نظر گرفته شده است ، در نظر بگیرد. در بیشتر موارد ، هیچ مبلغی در نظر گرفته نمی شود که مشتق از سود سهام مربوط یا یک رابطه وام طلبکار در رابطه با یک معامله پیش بینی شده حمایت کند.

خلاصه اثرات

Exchequer Impact (میلیون پوند)

2021 تا 2022 2022 تا 2023 2023 تا 2024 2024 تا 2025 2025 تا 2026 2026 تا 2027

دفتر مسئولیت بودجه شامل تأثیر این اقدام در پیش بینی خود در پیش بینی بهار 2022 خواهد بود.

اثر اقتصادی

انتظار نمی رود این اقدام هیچ گونه تأثیر اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

تأثیر بر افراد، خانواده ها و خانواده ها

هیچ تأثیری بر افراد ندارد زیرا این اقدام فقط بر شرکت ها تأثیر می گذارد. انتظار نمی رود این معیار بر تشکیل، ثبات یا فروپاشی خانواده تأثیر بگذارد.

تاثیرات برابری

پیش‌بینی نمی‌شود که تأثیراتی برای گروه‌هایی که ویژگی‌های محافظت شده را به اشتراک می‌گذارند، وجود داشته باشد.

تأثیر بر تجارت از جمله سازمان های جامعه مدنی

این معیار با حذف نوسانات مالیاتی از سود و زیان مبادله ای مرتبط با این معاملات، به سود کسب و کار است.

انتظار می رود این اقدام تأثیر ناچیزی بر هزینه های تخمینی 100 شرکت بزرگی که در سال وارد این معاملات می شوند داشته باشد. هزینه های یکبار شامل آشنایی با تغییرات و به روز رسانی نرم افزار برای محاسبه تغییر در رفتار مالیاتی است. انتظار می رود هیچ هزینه ای ادامه نداشته باشد.

انتظار می رود تجربه مشتری به طور کلی یکسان باقی بماند زیرا انتظار نمی رود که دولت برای پیروی از این تغییرات سنگین باشد.

انتظار نمی رود این اقدام بر سازمان های جامعه مدنی تأثیر بگذارد.

تأثیر عملیاتی (میلیون پوند) (HMRC یا موارد دیگر)

این تغییر هیچ تاثیر عملیاتی برای HMRC نخواهد داشت.

تاثیرات دیگر

سایر تأثیرات در نظر گرفته شده است و هیچ کدام شناسایی نشده است.

نظارت و ارزیابی

این اقدام از طریق ارتباط با ذینفعان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

مشاوره بیشتر

اگر در مورد این تغییر سؤالی دارید، لطفاً با ایمیل تیم محصولات مالی تماس بگیرید: financialproductsbai@hmrc. gov. uk.

اعلام

نماینده محترم لوسی فریزر QC، وزیر مالی خزانه داری این اطلاعات مالیاتی و یادداشت تاثیر را مطالعه کرده است و رضایت دارد که با توجه به شواهد موجود، دیدگاه معقولی از هزینه ها، منافع و اثرات احتمالی این اقدام را نشان می دهد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.