ارزیابی شاخص های مختلف همگن دوز برای درمان بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم با استفاده از روش پرتودرمانی با شدت تعدیل شده

  • 2021-05-4

این مطالعه در درجه اول با هدف تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف همگن دوز (HIS) برای ارزیابی برنامه های درمانی با استفاده از پرتودرمانی با شدت تعدیل شده (IMRT) در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم ضروری است. همچنین دوز انتگرال (ID) به اندامهای اطراف سالم محاسبه می شود.

اثربخشی متفاوت او (A ، B ، C ، D) برای برنامه های IMRT با استفاده از پرتو فوتون 15 میلی ولت مورد بررسی قرار گرفت. در کل ، 18 بیمار به طور تصادفی برای درمان سرطان دهانه رحم انتخاب شدند و دوز 5،040 CGY در 28 بخش مساوی تحویل داده شد.

این مطالعه برای مقایسه چهار فرمول HI انجام شد و ضریب تعیین بین هر مجموعه HI با محاسبه مقدار R 2 شناخته شد. میانگین ± SD از سلام A ، سلام B ، سلام C و سلام D به ترتیب 1 · 12 ± 0 · 02 ، 0 · 13 ± 04 ، 0 · 10 ± 0 · 02 و 0 · 99 ± 0 · 03 بود. میانگین مقدار شناسه برای روده 3 · 16 و برای مثانه 10 · 3 است.

داده های ما نشان می دهد که HI با استفاده از چهار فرمول ، کیفیت برنامه خوبی را ارائه می دهد. نتایج طرفدار این است که تمام مورد مطالعه او را می توان به طور مؤثر برای ارزیابی یکنواختی در حجم هدف استفاده کرد. با این حال ، مقادیر HI C نسبت به سه فرمول دیگر به مقدار ایده آل نزدیک بودند. از این رو ، این یک اندازه گیری بهتر برای محاسبه همگن دوز در حجم هدف در نظر گرفته می شود. ID نتایج رضایت بخش را برای بافتهای طبیعی اطراف مانند روده و مثانه ارائه می دهد و با استفاده از تکنیک IMRT ، پارینگ بافت بحرانی قابل توجهی حاصل می شود.

کلید واژه ها

گزینه های دسترسی

با استفاده از یکی از گزینه های دسترسی در زیر ، به نسخه کامل این محتوا دسترسی پیدا کنید.(گزینه های ورود به سیستم دسترسی به نهادی یا شخصی را بررسی می کنند. در صورت عدم دسترسی ، محتوا ممکن است نیاز به خرید داشته باشد.)

پانویسها و منابع

این مقاله را ذکر کنید: Atiq A ، Atiq M ، اقبال K ، شمسی QA ، Buzdar SA.(2019) ارزیابی شاخص های مختلف همگن دوز برای درمان بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم با استفاده از روش پرتودرمانی با شدت تعدیل شده. مجله رادیوتراپی در عمل 18: 32-37. doi: 10. 1017/S1460396918000249

منابع

1. Norihisa ، Y ، Mizowaki ، T ، Takayama ، K et al. ارزیابی دقیق دوزیمتریک برنامه های پرتودرمانی با تعدیل شدت ایجاد شده برای مرحله C سرطان پروستات بر اساس یک پروتکل برنامه ریزی. Int J Clin Oncol 2012 ؛17 (5): 505 - 511 . CrossRefGoogle Scholar

2. Yang ، R ، Xu ، S ، Jiang ، W ، Wang ، J ، Xie ، c. مقایسه دوزیمتریک رادیوتراپی لگن کل بعد از عمل برای سرطان آندومتر با استفاده از رادیوتراپی کنفورماسی سه بعدی ، رادیوتراپی با شدت تعدیل شده و توموتراپی مارپیچ. Acta Oncol 2010 ؛49 (2): 230 - 236 . crossrefgoogle ScholarPubmed

3. شنگ ، y. برنامه ریزی خودکار IMRT با هدایت دوز: یک مطالعه امکان سنجی. پایان نامه دکترا ، دانشگاه دوک ، 2014. Google Scholar

4. Wydra ، D ، Emerich ، J ، Sawicki ، S ، Ciach ، K ، Marciniak ، A. عوارض عمده پس از وقوع در موارد بدخیمی لگن: یک تجربه 10 ساله. World J Gastroenterol 2006 ؛12 (7): 1115 - 1119 . crossrefgoogle ScholarPubmed

5. Feuvret ، L ، Noël ، G ، Mazeron ، JJ ، Bey ، p. فهرست انطباق: یک بررسی. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006 ؛64 (2): 333 - 342 . crossrefgoogle ScholarPubmed

6. Atiq ، M ، Atiq ، A ، Iqbal ، K ، Shamsi ، Q ، Andleeb ، F ، Buzdar ، SA. ارزیابی انطباق دوز و پوشش حجم هدف برای رادیوتراپی تعدیل شده با شدت درمان سرطان لگن. سرطان J Indian 2017 ؛54 (1): 379 - 384 . CrossRefGoogle Scholar

7. Hawrylewicz ، L ، Leszczyński ، W ، Namysł-Kaletka ، A ، Bronclik ، I ، Wydmański ، J. محافظت از ارگان ها در معرض خطر در طی شیمی درمانی غیرجواس برای سرطان معده بر اساس مقایسه بین پرتودرمانی سازگار و با شدت تعدیل شده. Oncol Lett 2016 ؛12 (1): 692 - 698 . crossrefgoogle ScholarPubmed

8. Helal ، A ، Omar ، A. شاخص همگن: ابزار مؤثر برای ارزیابی 3DCRT. Pan Arab J Oncol 2015 ؛8 (2): 20 - 24. Google Scholar

9. Lu ، Jy ، Lin ، Z ، Zheng ، J ، Lin ، PX ، Cheung ، ML ، Huang ، Bt. ارزیابی دوزیمی از یک روش برنامه ریزی ساده برای بهبود رادیوتراپی با شدت تعدیل شده برای سرطان ریه مرحله سوم. SCI Rep 2016 ؛6: 23543 . crossrefgoogle ScholarPubmed

10. Aoyama ، H ، Westerly ، DC ، Mackie ، Tr et al. دوز تابش انتگرال به ساختارهای طبیعی با تابش پرتوهای خارجی کنفورماسی. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006 ؛64 (3): 962 - 967 . crossrefgoogle ScholarPubmed

11. Pasciuti ، K ، Kuthpady ، S ، Anderson ، A ، Best ، B ، Waqar ، S ، Chowdhury ، s. درمان رادیوتراپی مثانه: مقایسه گذشته نگر از رادیوتراپی کنفورماسی 3 بعدی ، پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و برنامه های درمانی با تنظیم حجمی تنظیم شده. MED DOSIM 2017 ؛42 (1): 1 - 6 . crossrefgoogle ScholarPubmed

12. Pathak ، P ، Vashisht ، s. تجزیه و تحلیل کمی از برنامه های پرتودرمانی تعدیل شده با شدت و مقایسه شاخص های همگن برای درمان سرطانهای زنان. J Med Phys 2013 ؛38 (2): 67 - 73 . crossrefgoogle ScholarPubmed

13. Naik ، A ، Gurjar ، OP ، Bagdare ، P et al. مقایسه دوزیمتریک بین رادیوتراپی تعدیل شده شدت و برنامه ریزی رادیوتراپی کنفورماسی سه بعدی در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم محلی پیشرفته. Int J Radiat Res 2016 ؛14 (3): 189 - 196. Google Scholar

14. Shaw ، E ، Kline ، R ، Gillin ، M et al. گروه انکولوژی پرتودرمانی: دستورالعمل های تضمین کیفیت جراحی رادیولوژی. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993 ؛27 (5): 1231 - 1239 . crossrefgoogle ScholarPubmed

15. Kataria ، T ، Sharma ، K ، Subramani ، V ، Karrthick ، KP ، Bisht ، SS. شاخص همگن: ابزاری عینی برای ارزیابی درمان های تابش کنفورماسی. J Med Phys 2012 ؛37 (4): 207 - 213 . crossrefgoogle ScholarPubmed

16. Yoon ، M ، Park ، SY ، Shin ، D et al. یک شاخص همگن جدید مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری هیستوگرام دوز و حجم. J Appl Clin Med Phys 2007 ؛8 (2): 9 - 17 . CrossRefGoogle ScholarPubmed

17. الیور ، م ، چن ، جی ، وونگ ، E ، ون دایک ، ج ، پررا ، f. یک مطالعه برنامه ریزی درمانی با مقایسه پرتودرمانی پستان در برابر کنفورماله ، IMRT و توتراپی برای تابش جزئی پستان. رادیو Oncol 2007 ؛82 (3): 317 - 323 . crossrefgoogle ScholarPubmed

18. Grégoire ، V ، Mackie ، TR. وضعیت هنر در مورد نسخه دوز ، گزارش و ضبط در پرتودرمانی تعدیل شده با شدت (گزارش ICRU شماره 83). سرطان/رادیوتراپی 2011 ؛15 (6): 555 - 559 . CrossRefGoogle Scholar

19. Magalhães ، ه. ارزیابی تکنیک های IMRT و VMAT با و بدون فیلتر مسطح با استفاده از جبهه های بهینه Pareto. پایان نامه دکتری ، لیسبون ، 2012. Google Scholar

20. Dybwad ، a. مقایسه توزیع دوز ناشی از IMRT و VMAT و ارزیابی خطاهای موقعیت یابی برگ MLC. پایان نامه کارشناسی ارشد ، موسسه Fysikk ، 2013. Google Scholar

21. Sharyan ، HA ، Allehyani ، SH ، Tolba ، AR. مقایسه دوزیمی 3DCRT در مقابل RapidARC از نظر توزیع دوز ISO ، هیستوگرام حجم دوز (DVH) و نتایج دوزیمی برای PTV و اندام های بحرانی برای گلیوبلاستوما (GBM). Am J Med Med Sci 2015 ؛5 (5): 208 - 219. Google Scholar

22. مورتی ، K ، شوکیلی ، K ، Kumar ، S ، Davis ، C ، Chandran ، R ، Namrata ، s. ارزیابی پوشش دوز به حجم هدف و پارینگ بافت طبیعی در رادیوتراپی کمکی سرطانهای معده: 3D-CRT در مقایسه با IMRT پویا. تصویربرداری زیستی فاصله j 2010 ؛6 (3): E29 . crossrefgoogle ScholarPubmed

23. Krishna ، GS ، Srinivas ، V ، Ayyangar ، KM ، Reddy ، PY. مطالعه مقایسه ای نسخه های قدیمی و جدید سیستم برنامه ریزی درمانی با استفاده از شاخص های هیستوگرام حجم دوز برنامه های بالینی. J Med Phys 2016 ؛41 (3): 192 - 197 . CrossrefGoogle ScholarPubmed

24. Yomo ، S ، Tamura ، M ، Carron ، R ، Porcheron ، D ، Régis ، J. مقایسه کمی از پارامترهای درمانی رادیولوژیکی در شووانومای وستیبولار: پخت چاقوی گاما Leksell در مقابل مدل 4C. Acta Neurochirurgica 2010 ؛152 (1): 47 - 55 . crossrefgoogle ScholarPubmed

25. هرمانتو ، U ، Frija ، EK ، Lii ، MJ ، Chang ، EL ، Mahajan ، A ، Woo ، SY. رادیوتراپی تعدیل شده با شدت (IMRT) و رادیوتراپی کنفورماسی سه بعدی معمولی برای گلیوما درجه بالا: آیا IMRT باعث افزایش دوز انتگرال به مغز طبیعی می شود؟Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007 ؛67 (4): 1135 - 1144 . crossrefgoogle ScholarPubmed

26. Palm ، Å ، Johansson ، KA. مروری بر تأثیر روشهای درمانی پرتو و پرتوهای خارجی فوتون و پروتون بر توزیع دوز در میدان و خارج از میدان. پیامدهای مربوط به عوارض طولانی مدت بازماندگان سرطان. Acta Oncol 2007 ؛46 (4): 462 - 473 . crossrefgoogle ScholarPubmed

27. کمیسیون بین المللی واحدها و اندازه گیری های تابش (ICRU). تجویز ، ضبط و گزارش پرتو درمانی فوتون (مکمل گزارش ICRU 50). گزارش ICRU 62. Bethesda ، MD: کمیسیون بین المللی واحدها و اندازه گیری های تابش ، 1999. Google Scholar

28. Jhingran ، A ، Winter ، K ، Portelance ، L et al. یک مطالعه فاز II از پرتودرمانی تعدیل شده شدت به لگن برای بیماران بعد از عمل با کارسینوم آندومتر: آزمایش گروه انکولوژی پرتودرمانی 0418. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 ؛84 (1): E23 - E28 . CrossRefGoogle ScholarPubmed

29. Donovan ، E ، Bleakley ، N ، Denholm ، E et al. کارآزمایی تصادفی از رادیوتراپی 2D استاندارد (RT) در مقابل رادیوتراپی تعدیل شده با شدت (IMRT) در بیماران تجویز شده با رادیوتراپی پستان. رادیو Oncol 2007 ؛82 (3): 254 - 264 . crossrefgoogle ScholarPubmed

30. Michalski، JM، Moughan، J، Purdy، JA و همکاران. نتایج اولیه یک مطالعه تصادفی فاز III از 3DCRT/IMRT با دوز بالا در مقابل دوز استاندارد 3D-CRT/IMRT در بیماران تحت درمان برای سرطان پروستات موضعی (RTOG 0126). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014; 90 ( 5 ): 1263 - 1264 . CrossRefGoogle Scholar

31. Saenz، DL، Paliwal، BR، Bayouth، JE. ارزیابی همگنی و انطباق دوز بین ViewRay و طرح‌های درمان شتاب‌دهنده خطی IMRT مبتنی بر پیناکل. J Med Phys 2014; 39 ( 2 ): 64 - 70 . Google ScholarPubMed

ذکر شده توسط

5

این مقاله توسط انتشارات زیر استناد شده است. این لیست بر اساس داده های ارائه شده توسط CrossRef ایجاد شده است.

Atiq, Atia Atiq, Maria Iqbal, Khalid Sial, ManzarA Altaf, Saima Shamsi, QuratulAin and Buzdar, SaeedA 2018. مطالعه مقایسه ای RapidArc و کیفیت طرح رادیوتراپی تعدیل شده با شدت برای درمان سرطان دهانه رحم. مجله سرطان هند، جلد. 55، شماره. 1، ص. 74.

Rabaeh, Khalid A. Al-Ajaleen, Musab S. Abuzayed, Manar H. Aldweri, Feras M. and Eyadeh, Molham M. 2019. حساسیت دوز بالا دزیمترهای ژل پلیمری N-(ایزوبوکسی متیل) آکریل آمید با حلالیت مونومر بهبود یافته با استفاده از استون co-حلال . ابزار و روش‌های هسته‌ای در تحقیقات فیزیک بخش ب: برهمکنش‌های پرتو با مواد و اتم‌ها، جلد. 442، مسأله.، پ. 67.

غفار، آمنا یوسف، محمد آنیس منهاس، ساجد حمید، رضوان ظفر، عمیر و اقبال، خالد 2021. مقایسه دزیمتریک پرتودرمانی تعدیل‌شده با شدت (IMRT) و RapidArc در کارسینوم موکواپیدرموئید با درجه پایین: یک تجربه واحد بزاق. مجله رادیوتراپی در عمل، جلد. 20، شماره. 4، ص. 455.

Eyadeh, Molham M. Smadi, Saja A. Rabaeh, Khalid A. Oglat, Ammar A. and Diamond, Kevin R. 2021. اثر نمک معدنی کلرید لیتیوم بر عملکرد دزیمتر ژل پلیمر N-(هیدروکسی متیل) آکریل آمید در تابشدرمان . مجله رادیوتحلیل و شیمی هسته ای، جلد. 330، شماره. 3، ص. 1255.

Rabaeh, Khalid A. Hammoudeh, Issra' M. E. Oglat, Ammar A. Eyadeh, Molham M. Abdel-Qader, Ala' J. Aldweri, Feras M. and Awad, Samer I. 2021. ژل پلیمری حاوی N, N'-methylene-bis-acrylamide (BIS) به عنوان یک مونومر منفرد برای دزیمتری پرتودرمانی. فیزیک و شیمی پرتو، جلد. 187، شماره.، پ. 109522.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.